INSCHRIJVINGEN EN CONTRIBUTIE

 1. Geïnteresseerden in danslessen van Dancer Studio hebben recht op één gratis proefles tenzij er anders overeengekomen is en de proefles is geheel gratis en vrijblijvend.
 2. Bij het inschrijven dient de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Voor deze inschrijving worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Vanaf de datum van inschrijving bestaat er een overeenkomst tussen Dancer Studio en de deelnemer voor onbepaalde tijd tot wederopzegging. Opzegging kan alleen geschieden voor de 25e van de maand, met één maand opzegtermijn via het e-mailadres: info@dancer-studio.com met daarin de naam van de deelnemer, adres, postcode, plaats en geboortedatum en welke les de deelnemer volgt. Voorbeeld: Als de deelnemer in april wil stoppen met dansles, dan dient de opzegging voor 25 februari te geschieden. Indien de opzegging bij ons te laat is ontvangen, dan dient voor de volgende maand ook te worden betaald. Voorbeeld: Wordt de opzegging op 26 februari ontvangen dan dienen de maanden maart en april contributie betaald te worden.
 4. Bij een kwartaalbetaling geldt eveneens één maand voor het einde van het betaalde kwartaal. Deze dient eveneens voor de 25e te geschieden. Er is geen restitutie mogelijk bij een kwartaalbetaling.
 5. Bij een jaarbetaling  geldt eveneens één maand opzegtermijn. De opzegging dient voor de 25e en één maand voor het einde van het betaalde jaar te zijn ontvangen. Er is geen restitutie mogelijk bij een jaarbetaling indien een eerdere opzegging geschiedt.
 6. Dancer Studio hanteert per maand, per kwartaal en per jaar de contributie. Indien u een jaar contributie in één keer betaald, dan ontvangt u 10% korting. Indien er later in een seizoen deelgenomen wordt aan de danslessen en er gekozen wordt voor een jaarbetaling, wordt het volledige jaarbedrag in rekening gebracht minus 10% korting. Er vindt dus geen restitutie plaats van de niet genoten maanden. Bij de overige betalingen worden er géén korting toegepast. Bij betalingen die worden gedaan vanuit een fonds wordt geen korting toegepast. De maandelijkse- en kwartaal contributie worden op de 1e van de maand geïncasseerd via automatische incasso.
 7. Indien een incasso niet kan worden geïncasseerd, dan wordt de deelnemer kosteloos herinnert en verzocht om binnen 14 dagen alsnog de betaling te voldoen. Indien er geen betaling volgt na de herinnering wordt nogmaals geprobeerd het openstaande bedrag te incasseren. Bij de tweede incassopoging wordt er €2,50 administratiekosten bovenop het openstaande bedrag in rekening gebracht. Blijft de betaling na de tweede incassopoging uit, dan volgt er een aanmaning en wordt de deelnemer verzocht om binnen 14 dagen het openstaande bedrag inclusief kosten te voldoen. Bij de aanmaning wordt er € 6,95 aan aanmaningskosten in rekening gebracht. Blijft de betaling na de aanmaning uit dan zal de vordering uit handen gegeven worden aan een deurwaarder. Het lidmaatschap wordt bij het uithanden geven van de vordering aan de deurwaarder beëindigd met inachtneming van de opzegtermijn.

DANSLESSEN

 1. De duur van een reguliere les is afhankelijk van de stijl en leeftijd. Deze is bekend bij de lesrooster. Bij een naschoolse activiteit duurt de les 45 minuten. 
 2. Er kunnen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden tijdens de les of optredens of een event. Dancer Studio mag dit beeldmateriaal en/of deze opnamen gebruiken dan wel openbaar maken voor promoties en commerciële doeleinden. Door het aangaan van het lidmaatschap middels het inschrijfformulier verleent de deelnemer hiervoor toestemming. Indien de deelnemer minderjarig is, de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, wordt middels het ondertekende inschrijfformulier door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming verleend.
 3. Bij een uitval van een les door onmacht of andere redenen, wordt de gemiste les op andere tijdstip en/of dag ingehaald. De gemiste les wordt dus hierbij niet in mindering gebracht op de te betalen contributie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Dancer Studio is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die zijn ontstaan tijdens de les en/of optredens en/of events.
 2. Dancer Studio is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen/eigendommen van de deelnemer.
 3. De deelnemer, dan wel ouders of verzorgers van de deelnemer dienen bij aanvang van de dansles te melden als de deelnemer een blessure heeft.

PRIVACY

 1. Indien een deelnemer bezwaar heeft, dan wel geen toestemming geeft voor het openbaar maken van beeldmateriaal en/of opnames dan dient dit schriftlijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het een minderjarige deelnemer betreft dienen de ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers dit schriftelijk kenbaar te maken.
 2. De persoonsgegevens worden vijf jaar bewaard in verband met de geldende wettelijke bewaarplicht. Indien de geldende bewaarplicht van gegevens wordt verruimd of verkort dient deze termijn gelezen te worden voor de voornoemde vijf jaar. Indien een deelnemer, dan wel de ouders of verzorgers of de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige deelnemer schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen wordt hieraan onmiddellijk gehoor gegeven.
 3. Beeldmateriaal en opnames vallen niet onder de genoemde bewaartermijn van vijf jaar. Indien een deelnemer, dan wel de ouders of verzorgers of de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige deelnemer verzoeken het betreffende beeldmateriaal en/of opnames waarop de deelnemer duidelijk herkenbaar is te verwijderen wordt deze niet langer bewaard en verwijderd. Dit dient eveneens schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
 1. Indien meerdere deelnemers op beeldmateriaal of opnames herkenbaar staan wordt de deelnemer die schriftelijk heeft aangegeven geen toestemming te geven voor het openbaar maken dan wel gebruiken van het beeldmateriaal en/of opnames onherkenbaar in beeld gebracht dan wel gecensureerd. 
 2. Gegevens van de deelnemers worden niet aan de derden verstrekt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming middels een volmacht is verleend. In het kader van bedrijfsuitoefening kan door Dancer Studio van deze bepaling worden afgeweken.